rodzaj stacji elektroenergetycznej

Do najważniejszych pojęć związanych ze stacjami elektroenergetycznymi należą: stacja elektroenergetyczna, rozdzielnia, pola rozdzielnicze, szyny zbiorcze. Sama stacja jest elementem systemu elektroenergetycznego, którego przeznaczenie to rozdzielanie lub przetwarzanie, względnie rozdzielanie i przetwarzanie energii elektrycznej. Przetwarzanie energii w stacjach może polegać na transformacji z jednego poziomu napięcia na inny, albo na przekształceniu prądu przemiennego na stały lub odwrotnie.

Zespół urządzeń składający się na stacje elektroenergetyczne tworzy węzeł w sieci elektroenergetycznej. Z uwagi n a funkcje stacji stosuje się podział na GPZ oraz RPZ. GPZ to inaczej Główny Punkt Zasilający, czyli stacja transformatorowa, która zajmuje określony obszar, zazwyczaj ogrodzona jest wysokim płotem. Umiejscawia się ją zazwyczaj poza miastem. RPZ to inaczej rozdzielczy punkt zasilania.

Elementy stacji elektroenergetycznej

Stacja elektroenergetyczna składa się z kilku podstawowych elementów. Wśród nich wyróżnić można: szyny zbiorcze, pola rozdzielni, stanowiska transformatorów lub autotransformatorów, stanowiska przekształtników, pomieszczenia urządzeń pomocniczych, nastawnie. Szyny zbiorcze są miejscem połączenia linii i transformatorów. Pola rozdzielni składają się z toru prądowego i jego wyposażenia w urządzenia główne i pomocnicze wraz z konstrukcjami wsporczymi. Rozdzielnie dzieli się na liniowe napowietrzne i kablowe, transformatorowe, łącznika szyn. Stanowiska transformatorów to miejsca usytuowania transformatora na stacji wraz z urządzeniami pomocniczymi. Pomieszczenia transformatorów to zazwyczaj tak zwane akumulatornie i rozdzielnie potrzeb własnych prądu stałego i pomocniczego napięcia przemiennego do zasilania sprężarek, zbiorników gazowym czynnikiem izolacyjnym. W nastawniach są zazwyczaj zlokalizowane układy sterowania i nadzoru przy urządzeniach związanych z danym polem.

Główny punkt zasilający

Zbudowanie GPZ zapewnia standardy jakościowe, a co najważniejsze, pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną. Jeżeli wybierzemy dobrą firmę budującą GPZ zaawansowane technicznie rozwiązania spełnią najwyższe standardy technologiczne, co skutkować będzie poprawą niezawodności zasilania oraz obniżania strat sieciowych. W GPZ mogą znaleźć się zarówno rozdzielnie wysokiego, jak i średniego napięcia oraz stanowiska transformatorów mocy i potrzeb własnych.