Dla Akcjonariuszy

Bydgoszcz 9 czerwca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy ul. Jasiniecka 6

działając na podstawie § 15 Statutu Spółki zwołuje na dzień
17 czerwca 2023 r. na godz.9:30
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna
które odbędzie się w Bydgoszczy - Hotel „Campanile” ul. Jagiellońska 59

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

   2. Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej;
   3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   5. Przyjęcie porządku obrad;

   6. Wybór Sekretarzy Walnego Zgromadzenia;
   7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu, Sprawozdania finansowego Spółki oraz Rachunku strat
     i zysków za rok 2022;

9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy;
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
        1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego ZWSE „MEGA -POL” S.A.
             za rok 2022.

             - podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu
             - podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

   2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ZWSE „MEGA -POL” S.A.

     - podjecie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

     3) podziału zysku netto za rok 2022    
         - podjęcie Uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat

         - podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy

         12. Udzielenie Zarządowi ZWSE „MEGA -POL” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022
                 - Uchwały szt. 2;
       13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej ZWSE „MEGA -POL” S.A.. absolutorium z wykonania przez nich
                obowiązków za rok 2022 - Uchwały szt. 5;

14. Przedstawienie programu działania Spółki na 2023 rok oraz perspektyw rozwoju w latach następnych;
15. Dyskusja;
16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 412 K.S.H. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub wykonać prawo głosu przez pełnomocników legitymujących się pisemnym opłaconym pełnomocnictwem.

Bilans Spółki za rok 2022 znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 21                                           

ZARZĄD
Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
„MEGA - POL” S.A. w Bydgoszczy