Dla Akcjonariuszy

Bydgoszcz 23 maja 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy ul. Jasiniecka 6

działając na podstawie § 15 Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 lipca 2022 na godz.9:00

w Bydgoszczy - Hotel „Campanile” ul. Jagiellońska 59

WALNE   ZGROMADZENIE   AKCJONARIUSZY

Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Wybór Sekretarzy Walnego Zgromadzenia;
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu, Sprawozdania finansowego Spółki oraz Rachunku strat
 i zysków za rok 2021;
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy;
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
      1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego ZWSE „MEGA -POL” S.A.
          za rok 2021:
          - podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021;
          - podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021;
       2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ZWSE „MEGA -POL” S.A.:
          - podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej;
       3) podziału zysku netto za rok 2021;
          - podjęcie Uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat
          - podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy
11. Udzielenia Zarządowi ZWSE „MEGA -POL” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021
          - Uchwały szt. 2;
12. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej ZWSE „MEGA -POL” S.A.. absolutorium z wykonania przez nich  obowiązków za rok 2021
          - Uchwały szt. 5;
13. Wybór Rady Nadzorczej
          - Uchwały szt. 1;
14. Przedstawienie programu działania Spółki na 2022 rok, oraz perspektyw rozwoju w latach następnych;
15. Dyskusja;
16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 412 K.S.H. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub wykonać prawo głosu przez pełnomocników legitymujących się pisemnym opłaconym pełnomocnictwem.

Bilans Spółki za rok 2021 znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju 21.

                             

ZARZĄD
Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

„MEGA - POL” S.A. w Bydgoszczy

Zarząd Spółki informuje iż stosownie do postanowień§ 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” S.A w Bydgoszczy   -   kandydatów na Członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać pisemnie do Zarządu Spółki, nie później niż 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem.